Menu
İstanbul patent bürosu Ata Patent A.Ş. müşterilerinin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap veren İstanbul ’un saygın patent bürolarından birisidir. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Marka Hükümsüzlük Halleri

Marka Hükümsüzlük Halleri, istanbul marka patent bürosu

Hükümsüzlük hallerinden ilki, 7. maddede yer alan mutlak red sebepleridir. KHK.nin 7. maddesine göre tescili mümkün olmayan bir marka her nasılsa tescil edilmişse Marka KHK.nin 6. maddesindeki korumadan yararlanamaması için mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmesi gereklidir. Yine aynı bentte belirtilen tanınmış markalar ile ilgili hükümsüzlük davasının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılması gerektiği, mutlak red sebeplerine bağlı kalınarak açılacak davanın süreye bağlı olmaması durumunun istisnasıdır. Bu bent ile açılacak davanın niteliği itibari ile marka sahibinin kötü niyeti söz konusu ise yine herhangi bir süreye bağlı kalınmadan dava ikame edilebilir.

İkinci hal ise, Marka KHK.nin 8. maddesinde belirtilen nisbi red sebepleridir. Bu nedenle dava açılabilmesi için itiraz hakkının kullanılmış olması gerekmez. Hatta itiraz olunmuş, bu itiraz Türk Patent Enstitüsü tarafından reddedilmiş veya Türk Patent Enstitüsü'nün bu kararına karşılık yapılan itiraz Yeniden İnceleme ve Değerleme Kurulu’nca reddedilmiş ya da kurulun red kararına karşı Türk Patent Enstitüsü'ne yöneltilen dava kaybedilmiş olsa bile hükümsüzlük davası açılabilir. Ayrıca aynı bentte, tescilini yenilemediği halde koruma süresinin bitiminden itibaren 2 yıl içerisinde markasını kullanamayan önceki hak sahibinin bu davayı açmaya yetkisi olmadığı belirtilmiştir.

Üçüncü hal ise c bendinde belirtilen 14. maddeye aykırılıktır. Bu bende göre markasını beş yıllık kesintisiz süre kullanmayan marka sahibine hükümsüzlük davası ikame edilebilir. Ancak, beş yılın dolması ile davanın açıldığı tarih arasında ciddi bir biçimde kullanılma söz konusu ise marka sahibine karşı hükümsüzlük davası açılamaz. Bununla birlikte, marka sahibi kendisine karşı dava yöneltileceğini düşünerek markasını kullanmaya başlamışsa “davanın açılmasından önceki üç ay” içerisinde gerçekleşen kullanmanın, işlevine uymadığı kabul edilmiştir. Bu durumu ispat yükü davacıdadır.

Marka hükümsüzlük davalarında yetkili mahkeme

Markanın hükümsüzlüğü davası bir adli dava olup, yetkili mahkeme 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 63 ve 71. maddelerine göre belirlenecektir. Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Görüldüğü üzere KHK davalının ikametgah mahkemesini yetkili kılmıştır. Marka başvurusu veya marka sahibi Türkiye'de ikamet etmemesi durumunda, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Marka KHK.nin 63. maddesinin son fıkrasında ise “Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemedir.” diyerek özel bir yetkilendirme yapılmıştır.

İstanbul Marka Patenti Avukatı Ekibimize Ulaşın

Büyük emeklerle ortaya koyduğunuz fikirlerinizin küçük ihmaller nedeniyle kaybolmaması için var olduğumuzu ve size bir telefon kadar yakın olduğumuzu hatırlatırız. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Ata Patent A.Ş. patent büromuza ve marka patent avukatlarımıza info@atapatent.com e-mail adresinden veya İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.